Register- och integritetspolicy

Detta är Jalonom Sweden Ab och Jalonom Oy (nedan kallat för Jalonom). Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) register och integritetspolicy. Skapat den 2018.07.08.

 1. Registeransvarig

  Jalonom, Vanha Maantie 1, 02650 Esbo.

 2. Dataskydd representant

  Namn: Kimmo Korkiakoski,
  E-post: asiakaspalvelu@jalonom.fi eller kundservice@jalonom.com
  Telefon: 0922-10180 eller +358 9 5127298

 3. Registrets namn

  Jalonom kundregister.

 4. Rättsligt syfte och syfte med behandling av personuppgifter

  I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordningens rättsliga principer hanteras personuppgifterna följande.

  • personens samtycke (dokumentation, frivillig, individualiserad, medveten och entydig)
  • avtal, där den registrerade är parten är en part
  • redovisningslag
  • register havarens berättigade intresse (tex. kundrelation, anställningsförhållande, medlemskap)
  • lag gällande att förhindra finansiering av penningtvätt och terrorism
 5. Syftet med personuppgifternas behandling

  Verksamhet inom butiksbranschen kräver behandling av personuppgifter. I kundregistret ingår tex näthandelns kundkonto, hantering av beställningar och att hantera personuppgifter inom fakturering. Jalonom hanterar endast sådana personuppgifter som är lämpliga och nödvändiga inom affärsverksamheten.

  Användning av personuppgifter omfattar:

  • kundrelationens omvårdnad, underhåll och utveckling samt kundkommunikation;
  • att producera service, erbjuda och utveckla servicen och även kvalitetssäkring;
  • affärsverksamhetens utveckling;
  • försäljning och marknadsföring, direkt marknadsföring och inriktning av marknadsföring;
  • marknadsundersökningar, kundundersökningar och produkt bedömningar;
  • Övervakning och analysering gällande användning av servicen för att bättre förstå våra kunders behov och att erbjuda personlig service;
  • kundernas profilering för att marknadsföra och utveckla servicen;
  • att utföra de skyldigheter som följer av lagen och myndigheternas föreskrifter och instruktioner;
  • Säkerställa servicens datasäkerhet, förebygga och upptäcka missbruk och bedrägerier och att reparera funktionsfel;
  • riskhantering och utbildningsändamål;
 6. Vanliga informationskällor

  Information som lagras i registret är: personens namn, företag/organisation, personnummer, FO-nummer, LEI nummer, kontaktinformation (telefonnummer, e-postadress, adress), www-sidornas adresser, nätets IP-adress, profiler gällande sociala mediernas tjänster, information av beställda servicen och ändringar kring dem, faktureringsuppgifter, och relaterad information gällande andra kundrelationer och beställda servicen

 7. Vanliga källor

  Den information som lagras i registret fås från kunden via meddelanden som är sänt via www-formulär, e-post, telefon, sociala medier, avtal, kundmöten, andra situationer där kunden utlämnar sin information.

 8. Cookies

  Vår hemsida använder cookies som är obligatoriska för verksamheten, såsom sidornas optimering, besökarnas trafikövervakning och chat funktionen. På vår webbplats finns installerat cookies av andra tjänsteleverantörer som tawk.to, Google Analytics, Google Adwords, Facebook och Linkedin.

  Cookies fungerar vid följande ändamål:

  1. Cookies möjliggör användning av webbplatsen,som är obligatoriska för att vår webbplats ska fungera optimalt. Dessa är sidornas optimering, uppföljning av trafikvolymen och chat funktionen.
  2. Cookies, som spårar vilken typ av innehåll du surfar på. Dessa hjälper oss att utveckla bättre innehåll på vår webbplats och i nyhetsbreven.
  3. Cookies som är relaterade till personifierad marknadsföring. Dessa möjliggör återmarknadsföring och riktad marknadsföring. Dessa inkluderar cookies från Google, Facebook och Linkeln.

  Du kan bestämma om du vill acceptera alla cookies grupperna på en gång eller från en eller några grupper. Observera dock att genom att tillåta användning av cookies så kan man använda webbplatsen.

  Externa aktörer förbinder sig i verksamheten enligt data beskrivnings förordningen.

  https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/

  https://cloud.google.com/security/gdpr/

  https://www.facebook.com/business/gdpr

  https://privacy.linkedin.com/gdpr

 9. Vanlig leverans av data och överföring av data utanför EU och EES

  Information meddelas inte regelbundet till andra parter. Information kan publiceras så långt det har avtalats med kunden. Data kan även överföras av kontrollanten utanför EU eller EES. Personuppgifter kan lämnas till tredje parten för att säkerställa vår service gällande kvalitet och säkerhet. Information kan överföras till en tredje part i samband med en affär.

 10. Principer gällande register skydd

  Noggrann hantering av registret säkerställs och data som behandlas skyddas tillräckligt. När man bevarar registerinformation på Internet servrar, så hanteras hårdvarans fysiska och digitala säkerhet på ett lämpligt sätt. Registratorn ser till att lagrad data, server behörigheter och annan kritisk data relaterad till säkerheten för personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast av anställda vars arbetsbeskrivning de tillhör.

 11. Inspektions rättighet och rättighet att kräva korrigering

  Alla personer i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som är lagrade i registret och att kräva att felaktig information korrigeras eller att ofullständig information kompletteras. Om en person vill kontrollera eller begära rättelse i sina rekord ska begäran skickas skriftligen till registratorn. Registratorn kan vid behov begära att sökanden bevisar sin identitet. Registratorn svarar till kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligen inom en månad).

 12. Övriga rättigheter gällande hantering av personuppgifter

  En person i registret har rätt att begära att personuppgifterna gällande sig själv raderas ur registret (“rätten att bli glömd”). Även de som är registrerade har också andra rättigheter enligt EU:s allmänna regler om dataskydd, såsom att begränsa handling av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågningar ska skickas skriftligen till registraren eller personligen genom att besöka vårt kundservicecenter. Registratorn kan vid behov begära att personen bevisar sin identitet. Registratorn besvarar till kunden inom den tidsfrist som fastställs i EU:s dataskyddsbestämmelser.

 13. Ändringar i datasäkerhetspolicy

  Vi förbehåller rätten att ändra vår datasäkerhetspolicy utan föregående meddelande. Vår nuvarande integritetspolicy finns på vår hemsida.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-citizens_en_1.pdf